Domů

Projekty

Jsme s vámi - společně pro Ukrajinu / Jesteśmy z Wami - Razem dla Ukrainy

  CZ.11.4.120/0.0/0.0/22_037/0003266
  • Projekt byl doporučen k financování z programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko 2014-2020. Hlavní náplní projektu je předávání informací mezi českými a polskými partnery, kterými jsou v tomto projektu Liberecký kraj, Dolnoslezské vojvodství (vedoucí partner projektu), Královéhradecký kraj (KVK) a polský subjekt Nadace Ukrajina.
  • V rámci projektu máme tyto cíle:
   1. Hlavní aktivitou je předávání informací a zkušeností mezi partnery v rámci pracovních skupin na tato témata: trh práce, zdravotnictví, vzdělávání, právní a administrativní aspekty,
   2. Zajištění činnosti InfoPOINTu UKRAJINA, tj. místa poradenství pro ukrajinské uprchlíky
   3. Realizace táborů pro české/polské/ukrajinské děti v létě 2023 – připravujeme
   4. Intervence v základních školách ve třídách s ukrajinskými školáky – připravujeme
   5. Klub pro ukrajinské děti a jejich doprovod – aktivita od 1/2023 – 12/2023, četnost 1x měsíčně, program pro děti, ale i příležitost pro jejich doprovod k jejich integraci, https://www.kvkli.cz/ukrajina/ukrajinsky-klub.
   6. Čtenářský klub (2x měsíčně), současně jsme zakoupili 59 knížek pro děti v ukrajinštině, které jsou k v krajské knihovně k zapůjčení a jsou pracovním podkladem pro tuto aktivitu https://www.kvkli.cz/ukrajina/cteme-spolu.
   7. Publicita projektu.
  • Termín realizace: od 1. 10. 2022
  • "Financováno Evropskou unií - Evropský fond pro regionální rozvoj"

  Digitalizujeme školu - realizace investice v rámci komponenty 3.1 Národního plánu obnovy

  • Finanční prostředky jsou určeny:
   a) na pokročilé digitální učební pomůcky určené pro rozvoj informačního myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí
   b) na mobilní digitální zařízení pro znevýhodněné žáky za účelem prevence digitální propasti
  • Termín realizace: 1. 1. 2023 - 21. 12. 2023
  • Více informací o Národním plánu obnovy naleznete na stránce www.planobnovycr.cz.
  • "Financováno Evropskou unií - Next Generation EU"

  Projekt: CZ.02.02.XX/00/22_003/0002678 Kolegové při edukaci komunikují III.

  • Termín realizace: 1. 9. 2022 - 31. 8. 2025
  • Více informací na www.opjak.cz
  • "Financováno Evropskou unií"

  Doučování žáků škol - realizace investice v rámci komponenty 3.2 Národního plánu obnovy

  • Investice reaguje na potřeby podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19
  • Termín realizace: 1. období - leden až srpen 2022; 2. období - září až prosinec 2022
  • Více informací o Národním plánu obnovy naleznete na stránce www.planobnovycr.cz.
  • "Financováno Evropskou unií - Next Generation EU"

  Mezinárodní cena vévody z Edinburghu

  • Národní centrum programu DofE Award realizuje tento výchovný a motivační program pro mladé lidi ve věku od 14 do 24 let. Program DofE je postaven na čtyřech klíčových oblastech: Rozvoj dovedností, dobrovolnictví, pohyb a dobrodružná expedice. Všechny oblasti mají tři úrovně náročnosti od bronzové přes stříbrnou až po zlatou. Účastníci programu DofE si stanovují vlastní cíle, které jsou zároveň dostatečnou výzvou pro jejich osobní rozvoj.
  • Termín realizace: od listopadu 2020
  • Více o projektu obecně naleznete ZDE.
  • Jak probíhá projekt na škole se dozvíte ZDE.
  • V případě zájmu se můžete obrátit na koordinátora MC Kamilu Panuškovou

  Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II (NAKAP LK II)

  CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282
  • Projekt je realizován na základě partnerství Libereckého kraje a 39 středních škol, IQLANDIA, o. p. s., Malé techniky z. ú., Technické univerzity v Liberci, Nadačního fondu LISTEM 21, 4 pedagogicko-psychologických poraden a Krajské vědecké knihovny v Liberci, p. o.
  • Hlavním cílem projektu je systémově zvýšit kvalitu vzdělávání v Libereckém kraji na úrovni MŠ, ZŠ a SŠ. Prvním z dílčích cílů projektu je metodická podpora pedagogů v oblasti polytechnického vzdělávání a rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti. Tato podpora bude doplněna materiální podporou škol, a to v podobě zařízení a technologií. Vznikne unikátní Expozice Matematikum v IQLANDII.
  • Dalším cílem projektu je motivace žáků ke vzdělávání v polytechnických oborech, od MŠ, přes ZŠ až SŠ a navázání kvalitnější spolupráce mezi Technickou univerzitou v Liberci a středními školami v regionu.
  • Specifickým cílem je nastavení mechanismu systémové podpory v oblasti zkvalitnění péče o nadané žáky.
  • Projekt je zaměřen na řešení problémů v oblasti rovných příležitostí ve vzdělávání, jež jsou identifikovány ve Školské inkluzivní koncepci kraje, stejně jako na snížení předčasných odchodů ze vzdělávání, a to formou vzdělávání kariérových poradců na ZŠ a také zvýšením a zefektivněním péče o nově příchozí žáky na SŠ.
  • Termín realizace: 1. 12. 2020 - 30. 11. 2023

  MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA: SZŠ Turnov nabízí v rámci tohoto projektu dvě volnočasové aktivity pro žáky SŠ: Kroužek A s názvem „Poznáváme lidské tělo“ a kroužek B s názvem „Poskytujeme první pomoc a OSE péči“. Oba kroužky budou probíhat odpoledne 1 x týdně - konkrétnější informace poskytnou Mgr. Marcela Bímová (vedoucí kroužku A) a Mgr. Lenka Plívová (vedoucí kroužku B). Účast je ZDARMA.

  Projekt je financován z EU v rámci programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Kolegové při edukaci komunikují II. "KoEduKo II."

 • Projekt zaměřený na:
  • personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů a pedagogických pracovníků domova mládeže
  • prohloubení spolupráce pedagogických pracovníků domovů mládeže
  • zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
  • zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení relevance žáků pro trh práce
 • Termín realizace: 1. 2. 2020 - 31. 1. 2022 (prodloužen do 30. 6. 2022)
 • Více o projektu: https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-065-sablony-pro-ss-a-vos-ii-mrr/dokumenty.htm

ERASMUS+

 • Administrací programu Erasmus+ byl pověřen Dům zahraniční spolupráce (národní agentura programu). Naše škola byla vybrána na základě žádosti do Projektu mobility osob, klíčová akce 1 (KA1). Vzdělávací mobilita jednotlivců podporuje mobility v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže, rozsáhlé akce Evropské dobrovolné služby a sdílené magisterské studium. Účastníky mobilit mohou být studenti, stážisté, učni, mladí lidé, dobrovolníci, pracovníci s mládeží či odborní pracovníci působící v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže. Naše škola vyslala žáky na stáže do Anglie (Portsmouth) a Irska (Cork a okolí) v roce 2019 a do stejných zemí plánuje i další výjezdy.
 • Název projektu: Učíme se pečovat o druhé
 • Číslo grantové dohody: 2020-1-CZ01-KA102-077259
 • Termín realizace: 14.9.2020 - 13. 9. 2022 (prodloužen do 13. 9. 2023)
 • Více o projektu naleznete v odkazu ZDE.
 • Název projektu: Jedeme pečovat o druhé
 • Číslo grantové dohody: 2018-1-CZ01-KA102-047504
 • Termín realizace: 10.9.2018 - 9. 9. 2020 (prodloužen do 9. 9. 2021)
 • Více o projektu naleznete v odkazu ZDE.
 • Zprávy žáků z výjezdu do zahraničí:

Společná cesta k podnikavosti na školách ("FIRMIČKY 2")

NAKAP LK I

 • Cílem projektu je podpořit některé z intervencí, které byly naplánovány ve schváleném Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I. Projekt je realizován na základě partnerství Libereckého kraje a 24 SŠ (za současného zapojení ZŠ), IQLANDIE, o.p.s., 4 pedagogicko-psychologických poraden a Krajské vědecké knihovny v Liberci. Aktivity naší školy jsou projektové dny pro žáky ZŠ a kroužek podporující žáky SŠ.
 • Název projektu anglicky: Carrying out the Regional Action Plan for Education Development in Liberec Region I
 • Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498
 • Termín realizace: 1.7.2018 - 31.8.2020
 • Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
 • Více o projektu: v prezentaci ZDE nebo v záložce naplňování KAP ZDE.

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV)

 • Projekt se zaměřuje na zajištění podpory implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání (APIV). Cílem projektu je zvýšit podporu společného vzdělávání u všech zainteresovaných skupin (odborné, pedagogické i široké veřejnosti) a posílit osbnostní a profesní kompetence pedagogických pracovníků potřebné k realizaci společného vzdělávání v předškolním, základním, středním a zájmovém a neformálním vzdělávání.
 • Termín realizace: 1. 4. 2017 - 30. 9. 2021 (prodloužen do 31. 8. 2022)
 • Více o projektu: http://www.inkluzevpraxi.cz

Kolegové při edukaci komunikují "KoEduKo"

Snadněji do práce s paktem zaměstnanosti Libereckého kraje

Komunikační dovednosti ANJ SZŠ

Jazykové vzdělávání SZŠ Turnov

Partnerství škol a zaměstnavatelů pro rozvoj podnikavosti – "FIRMIČKY"

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji "TechUp"

 • SZŠ Turnov je jedním z 29 partnerů projektu LK, který si klade za cíl motivovat žáky ZŠ a SŠ ke studiu přírodovědných a technických oborů.
 • Termín realizace: 1. 9. 2013 - 30. 6. 2015
 • Více o projektu: http://www.edulk.cz/Management/tabid/65/catid/204/TechUp.aspx
 • MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA: Po skončení projektu nabízíme realizaci přírodovědného kroužku pro žáky ZŠ a přírodovědného semináře pro žáky SŠ za úplatu. Konkrétní informace a přihlášku naleznete ZDE pro ZŠ a ZDE pro SŠ.

EU peníze středním školám

 • Cílem projektu je zlepšení podmínek pro vzdělávání na SŠ podporou rozvoje oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické (např. cizí jazyky, využívání ICT ve výuce, finanční gramotnost).
 • Termín realizace: 1. 4. 2012 - 31. 3. 2014
 • Seznam a anotace DUMů vytvořených v rámci projektu

Hospodárné vykazování a vyúčtování zdravotní péče v nemocnicích Libereckého kraje

 • Projekt zaměřený na vytvoření a pilotní ověření vzdělávacího programu pro lékařský i nelékařský personál v oblasti vykazování akutní péče dle metodiky DRG (diagnosis-related group).
 • Termín realizace: 1. 3. 2012 - 30. 6. 2014
 • Webové stránky: http://vykazovani.szsturnov.cz

Zvýšení kvality vzdělávání ICT žáků SZŠ

 • Projekt zaměřený na rozvoj znalostí a dovedností žáků v oblasti nemocničních informačních systémů a vedení zdravotnické dokumentace prostřednictvím moderních prostředků ICT.
 • Termín realizace: 1. 9. 2010 - 30. 6. 2012
 • Webové stránky: http://projekt.szsturnov.cz

Projekty jsou spolufinancovány Evropskými strukturálními fondy a státním rozpočtem ČR.