Domů

Projekty

Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II (NAKAP LK II)

  CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282
  • Projekt je realizován na základě partnerství Libereckého kraje a 39 středních škol, IQLANDIA, o. p. s., Malé techniky z. ú., Technické univerzity v Liberci, Nadačního fondu LISTEM 21, 4 pedagogicko-psychologických poraden a Krajské vědecké knihovny v Liberci, p. o.
  • Hlavním cílem projektu je systémově zvýšit kvalitu vzdělávání v Libereckém kraji na úrovni MŠ, ZŠ a SŠ. Prvním z dílčích cílů projektu je metodická podpora pedagogů v oblasti polytechnického vzdělávání a rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti. Tato podpora bude doplněna materiální podporou škol, a to v podobě zařízení a technologií. Vznikne unikátní Expozice Matematikum v IQLANDII.
  • Dalším cílem projektu je motivace žáků ke vzdělávání v polytechnických oborech, od MŠ, přes ZŠ až SŠ a navázání kvalitnější spolupráce mezi Technickou univerzitou v Liberci a středními školami v regionu.
  • Specifickým cílem je nastavení mechanismu systémové podpory v oblasti zkvalitnění péče o nadané žáky.
  • Projekt je zaměřen na řešení problémů v oblasti rovných příležitostí ve vzdělávání, jež jsou identifikovány ve Školské inkluzivní koncepci kraje, stejně jako na snížení předčasných odchodů ze vzdělávání, a to formou vzdělávání kariérových poradců na ZŠ a také zvýšením a zefektivněním péče o nově příchozí žáky na SŠ.
  Projekt je financován z EU v rámci programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

  Kolegové při edukaci komunikují II. "KoEduKo II."

  • Projekt zaměřený na:
   • personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů a pedagogických pracovníků domova mládeže
   • prohloubení spolupráce pedagogických pracovníků domovů mládeže
   • zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
   • zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení relevance žáků pro trh práce
  • Termín realizace: 1. 2. 2020 - 31. 1. 2022
  • Více o projektu: https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-065-sablony-pro-ss-a-vos-ii-mrr/dokumenty.htm

  ERASMUS+

  Společná cesta k podnikavosti na školách ("FIRMIČKY 2")

  NAKAP LK I

  • Cílem projektu je podpořit některé z intervencí, které byly naplánovány ve schváleném Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I. Projekt je realizován na základě partnerství Libereckého kraje a 24 SŠ (za současného zapojení ZŠ), IQLANDIE, o.p.s., 4 pedagogicko-psychologických poraden a Krajské vědecké knihovny v Liberci. Aktivity naší školy jsou projektové dny pro žáky ZŠ a kroužek podporující žáky SŠ.
  • Název projektu anglicky: Carrying out the Regional Action Plan for Education Development in Liberec Region I
  • Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498
  • Termín realizace: 1.7.2018 - 31.8.2020
  • Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
  • Více o projektu: v prezentaci ZDE nebo v záložce naplňování KAP ZDE.

   MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA: SZŠ Turnov nabízí v rámci projektu "Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I (NAKAP)" volnočasovou aktivitu pro žáky SŠ s názvem „Kroužek využití senzorů při poznávání procesů v lidském těle“. Kroužek bude probíhat odpoledne 1 x za 14 dní - konkrétnější informace (termín zahajovací informační schůzky) poskytne Mgr. Marcela Bímová. Účast je ZDARMA.

  Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV)

  • Projekt se zaměřuje na zajištění podpory implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání (APIV). Cílem projektu je zvýšit podporu společného vzdělávání u všech zainteresovaných skupin (odborné, pedagogické i široké veřejnosti) a posílit osbnostní a profesní kompetence pedagogických pracovníků potřebné k realizaci společného vzdělávání v předškolním, základním, středním a zájmovém a neformálním vzdělávání.
  • Termín realizace: 1. 4. 2017 - 31. 3. 2022
  • Více o projektu: http://www.inkluzevpraxi.cz

  Kolegové při edukaci komunikují "KoEduKo"

  Snadněji do práce s paktem zaměstnanosti Libereckého kraje

  Komunikační dovednosti ANJ SZŠ

  Jazykové vzdělávání SZŠ Turnov

  Partnerství škol a zaměstnavatelů pro rozvoj podnikavosti – "FIRMIČKY"

  Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji "TechUp"

  • SZŠ Turnov je jedním z 29 partnerů projektu LK, který si klade za cíl motivovat žáky ZŠ a SŠ ke studiu přírodovědných a technických oborů.
  • Termín realizace: 1. 9. 2013 - 30. 6. 2015
  • Více o projektu: http://www.edulk.cz/Management/tabid/65/catid/204/TechUp.aspx
  • MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA: Po skončení projektu nabízíme realizaci přírodovědného kroužku pro žáky ZŠ a přírodovědného semináře pro žáky SŠ za úplatu. Konkrétní informace a přihlášku naleznete ZDE pro ZŠ a ZDE pro SŠ.

  EU peníze středním školám

  • Cílem projektu je zlepšení podmínek pro vzdělávání na SŠ podporou rozvoje oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické (např. cizí jazyky, využívání ICT ve výuce, finanční gramotnost).
  • Termín realizace: 1. 4. 2012 - 31. 3. 2014
  • Seznam a anotace DUMů vytvořených v rámci projektu

  Hospodárné vykazování a vyúčtování zdravotní péče v nemocnicích Libereckého kraje

  • Projekt zaměřený na vytvoření a pilotní ověření vzdělávacího programu pro lékařský i nelékařský personál v oblasti vykazování akutní péče dle metodiky DRG (diagnosis-related group).
  • Termín realizace: 1. 3. 2012 - 30. 6. 2014
  • Webové stránky: http://vykazovani.szsturnov.cz

  Zvýšení kvality vzdělávání ICT žáků SZŠ

  • Projekt zaměřený na rozvoj znalostí a dovedností žáků v oblasti nemocničních informačních systémů a vedení zdravotnické dokumentace prostřednictvím moderních prostředků ICT.
  • Termín realizace: 1. 9. 2010 - 30. 6. 2012
  • Webové stránky: http://projekt.szsturnov.cz

  Projekty jsou spolufinancovány Evropskými strukturálními fondy a státním rozpočtem ČR.