Domů

Český červený kříž - místní skupina Turnov

Dne 17. 3. 2021 proběhlo online zasedání valné hromady místní skupiny ČČK Turnov včetně per rollam hlasování o členech výboru.

Zpráva o činnosti za rok 2020

Členská základna

V roce 2020 jsme získali další členy do MS ČČK Turnov a to zejména z 1. ročníků Střední zdravotnické školy Turnov a veřejnosti. V současné době máme 57 členů (-7,+12). Členové MS ČČK jsou především studenti, učitelé ze Střední zdravotnické školy Turnov a zaměstnanci Krajské nemocnice Liberec a. s. - Nemocnice Turnov.

 • Předseda: Mgr. Lenka Plívová
 • Jednatel: Mgr. Pavlína Marcínová
 • Pokladník: Mgr. Jana Brustmannová
 • Členové výboru: Bc. Pavla Koudelková, Radek Drbohlav
 • Revizní komise: předseda Mgr. Pavel Doubrava, členové: Mgr. Eva Tížková, Adrian Soukup

Činnosti za rok 2020

Únor
 • 12. 2. valná hromada
 • školení první pomoci, KPR a LZS pro ZŠ Hejnice – zajišťuje Jiří Šalamon, Martin Valter
 • 15. 2. školení první pomoci pro trenéry fotbalu v rámci studia licence C pro okresní fotbalový svaz Semily – zajišťuje Šárka Červinková

Březen
 • Zahájení zajišťování zdravotnického dozoru na kulturních, společenských a sportovních akcích pro město Turnov, SZŠ Turnov, Asociaci školních sportovních klubů ČR (tj. 17 akcí). – zrušeno z důvodu nouzového stavu
 • podání žádosti o dotaci pro obecně prospěšnou činnost
 • Zahájena sbírka roušek pro nemocnici Turnov a Domov důchodců Pohoda.
 • Výzva veřejnosti k dárcovství krve v KN Liberec.
 • Zapojení studentů do dobrovolnictví v rámci nouzového stavu a výpomoci v DD Pohoda a KN Liberec cca 40 studentů z řad plnoletých studentů. Průběžně celý rok.

Duben
 • účast na valné hromadě OS ČČK Semily 4. 4. 2020 od 14:00 Hotel Stráž, Jablonec nad Jizerou

Červen
 • Den dětí s ponorkou 13.6.2020

Červenec
 • 13. – 17. 8. – Příměstský fotbalový kemp 2020 - zdravotnický dozor a výuka první pomoci pro děti od 6 do 11 let – zajišťuje Šárka Červinková

Srpen
 • 22. 8. Atletické závody na stadionu v Turnově (2. liga mužů a žen) - zajišťuje JI

Říjen
 • Čistá řeka Jizera – venkovní akce

Listopad
 • 21. 11. 2020 Národní potravinová sbírka v obchodních domech LIDL Turnov – zajišťuje GO, PO

Další aktivity
 • nábor nových členů z řad žáků 1. ročníků SZŠ Turnov

Průběžně
 • školení v poskytování základů první pomoci dle potřeb a zájmu subjektů v regionálním spádu
 • dobrovolnictví

Humanitární sbírky
 • Letos jsme nemohli organizovat sbírku materiální pomoci pro sociálně slabé, pro občanské sdružení Diakonie Broumov, z důvodu nouzového stavu.

Prezentace naší skupiny
 • K našim hlavním prioritám nadále patří maximální informovanost veřejnosti o činnosti Místní skupiny, úsilí o naplňování poslání a principů ČČK v praxi a aktivní získávání ke členství v MS ČČK Turnov.


Mgr. Lenka Plívová - předseda MS ČČK Turnov, Mgr. Pavlína Marcínová – jednatel MS ČČK

V Turnově dne 8. 2. 2021


Plán činnosti MS ČČK Turnov na rok 2021

Únor
 • zasedání valné hromady MS ČČK Turnov 12. 2. 2020 na SZŠ
 • 16. 2. 2020 školení první pomoci pro trenéry okresního fotbalového svazu Semily
Březen
 • zahájení zajišťování zdravotnického dozoru na kulturních, společenských a sportovních akcích pro město Turnov, SZŠ Turnov, Asociaci školních sportovních klubů ČR
Duben
 • zdravotnický dozor pro akci „Český ráj dětem“ 25. 4. 2020, dobrovolníci pro „pohádkový les“
 • účast na valné hromadě OS ČČK Semily 4. 4. 2020 od 14:00 Hotel Stráž, Jablonec nad Jizerou
 • zdravotnický dozor atletických závodů na stadionu Ludvíka Daňka v Turnově pro Asociaci školních sportovních klubů ČR
 • výuka první pomoci pedagogického sboru na ZŠ Skálova Turnov
Květen
 • účast na soutěži první pomoci pro 2. ročníky SZŠ Turnov na sportovně turistickém kurzu
 • zdravotnický dozor atletických závodů na stadionu Ludvíka Daňka v Turnově pro Asociaci školních sportovních klubů ČR
 • školení žáků ZŠ Skálova, Turnov v základech první pomoci
Červen
 • účast na mezinárodní soutěži v poskytování první pomoci a na akci „Ochrana člověka za mimořádných situací“
 • zajištění zdravotnického dozoru na Sportovním turnaji
 • zdravotnický dozor atletických závodů na stadionu Ludvíka Daňka v Turnově pro Asociaci školních sportovních klubů ČR
 • „Den dětí s ponorkou“ – výuka první pomoci a zdravotnický dozor
 • školení žáků ZŠ Skálova, Turnov v základech první pomoci
Červenec
 • zdravotnický dozor na hudební akci Turnovský rockový festival
Září
 • zdravotnický dozor „Den zdraví Turnov“
 • nábor nových členů z řad žáků prvních ročníků v SZŠ Turnov
Listopad
 • realizace humanitární sbírky pro Diakonii Broumov
 • potravinová sbírka v oblasti Turnov
Prosinec
 • Zajištění zdravotnického dozoru na Vánočním turnaji
Průběžně
 • školení v poskytování základů první pomoci dle potřeb a zájmu subjektů v regionálním spádu
 • výuka hlídek mladých zdravotníků pro žáky ZŠ Turnov a okolí – dle zájmu
 • zdravotnický dozor dle zájmu
 • nákup maskovací sady pro kurz maskování - pod vedením paní učitelky Evy Rajmové


Mgr. Lenka Plívová - předseda MS ČČK Turnov, Mgr. Pavlína Marcínová – jednatel MS ČČK

V Turnově dne 8. 2. 2021


finanční partner město Turnov

 • Starší výroční zprávy (2016 až 2019)