Domů

Cíle ŠPP

 • Realizovat preventivní programy na škole a sledovat jejich účinnost
 • Vybudovat příznivé sociální klima na škole i v jednotlivých třídách
 • Zajistit včasnou intervenci při aktuálních problémech žáků a třídních kolektivů
 • Pomoci žákům v oblasti rodinné a citové zátěže, řešení závislostí (nejen drogových)
 • Zajistit služby kariérového poradenství pro žáky
 • Připravit podmínky integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Vytvořit širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů
 • Vytvořit předpoklady pro dlouhodobé snižování neprospěchu žáků
 • Poskytovat metodickou podporu učitelům
 • Zlepšit komunikaci mezi školou a rodiči
 • Koordinovat služby ŠPP s dalšími poradenskými institucemi (PPP, SPC, SVP, ÚP)