Domů

Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky

Vzdělávací cíl

Cílem kurzu je výuka předlékařské pomoci a osvojení si postupů na místě nehody. Obsah kurzu je zaměřen na zvládnutí základních činností, souvisejících s poskytováním první pomoci. Potřeba vzdělávání pedagogických pracovníků v této oblasti vychází jak z každodenních zkušeností pedagogů, tak i z metodického pokynu MŠMT č.j. 13586/03-22 ze dne 4. března 2003.

Forma vzdělávacího programu a hodinová dotace
 • prezenční výuka
 • celkový rozsah 20 hodin (+ 1 hod. závěrečný test a vyhodnocení)
 • bloková výuka 6 x po 3 - 4 hodinách v rozsahu 1 blok / týden dle hodinové dotace
 • bloková výuka 6 x po 3 - 4 hodinách v rozsahu 2 bloky / týden dle hodinové dotace
Cílová skupina
 • pedagogičtí pracovníci (učitelé a vychovatelé MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, speciálních škol)
Místo konání
 • Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390
 • výuka bude probíhat v odborných učebnách první pomoci a ošetřovatelství
Podmínky absolvování
 • počet účastníků: 8-12
 • cena: 1.500 Kč za 1 účastníka (účastníci obdrží učební texty, v ceně kurzu je zakalkulován spotřební materiál a drobné občerstvení)
Ukončení kurzu
 • Absolvent obdrží osvědčení o absolvování s celostátní platností.
Přihlášení do kurzu
 • přihláška ke stažení
 • Přihlášku pošlete poštou na adresu školy nebo e-mailem na info@szsturnov.cz.
 • O otevření kurzu budete v dostatečném předstihu informováni telefonicky nebo e-mailem.
 • Případné dotazy směřujte na e-mail info@szsturnov.cz