Domů

Výběr a přihlášení k maturitní práci

Postup při výběru tématu maturitní odborné práce:
 • Při výběru tématu vezměte na vědomí, že maturitní odborná práce (podle rámcového vzdělávacího programu oboru zdravotnické lyceum) musí zahrnovat obsahový okruh Zdravotnická propedeutika, tj. téma se musí týkat alespoň jedné z oblastí: 1) Ochrana a podpora veřejného zdraví, 2) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární prevence, 3) Somatologie, 4) Patologie, 5) Klinická propedeutika, 6) Základy mikrobiologie, imunologie, epidemiologie a hygieny, 7) Úvod do ošetřovatelství a 8) Psychologie a sociální komunikace.
 • Vezměte v úvahu, že maturitní odborná práce musí obsahovat jednoznačnou přidanou hodnotu - tj. vaši práci, váš přínos. Tato přidaná hodnota má formu empirického výzkumu a jeho vyhodnocení, případové studie (kazuistiky), nebo formu samostatného produktu (brožura, výukový materiál, videonahrávka, pracovní listy, webová stránka, kampaň apod.). Pouhý teoretický kompilát informací načerpaných z knižních a elektronických zdrojů není v tomto ohledu dostačující pro úspěšné obhájení práce.
 • V případě, že máte rozmyšlené vlastní téma, které Vás zajímá, kontaktujte během září - října (před vyhlášením nabízených témat školou) Mgr. Pavla Doubravu (vedení školy). Počítejte však s tím, že téma musíte mít dobře promyšlené - může být požadováno vysvětlení vašeho záměru a v důsledku toho může dojít k úpravám resp. upřesnění názvu tématu. Téma musí schválit ředitelka školy a schvalovací proces může určitou dobu trvat. Po schválení bude téma přiřazeno do seznamu nabízených témat již s Vaším jménem, aby si ho nemohl vybrat nikdo jiný.
 • Na konci října bude zveřejněn na webu a ve třídě na nástěnce seznam nabízených témat. Důkladně si ho pročtěte a zamyslete se, které téma byste chtěli zpracovávat. Nabízená témata jsou v mnoha případech formulována obecně takže i zde platí, že byste téma měli zúžit či konkretizovat (viz vlastní téma). Berte v úvahu především dostupnost informačních zdrojů, vaše dosavadní znalosti a zkušenosti z dané oblasti a v neposlední řadě také dostupnost a dostatečný počet respondentů v případě, že součástí práce bude empirické šetření. V případě produkční práce vezměte v úvahu náročnost a dostupnost technických prostředků pro realizaci výstupního produktu.
 • V žádném případě se nenechte zlákat atraktivně či moderně znějícím názvem tématu nebo mylnou představou, že téma zní jednoduše, je-li často zmiňované nebo mediálně známé. Právě jednoduše znějící a "notoricky známá" témata bývají často značně obtížná ke zpracování, protože již bylo vše řečeno a obtížně se hledá prostor pro požadovanou přidanou hodnotu.
 • Až budete mít téma vybráno, kontaktujte třídního učitele, který bude provádět předběžnou registraci vybraných témat. Pokud si jedno téma chce vybrat více zájemců je to možné v případě, že téma je natolik široké, aby umožňovalo rozdělení na podtémata. V tomto případě je bezpodmínečně nutné téma v názvu práce doplnit - významově zúžit - jeho přesnější specifikací (např. základní téma Výživa může být pro 2 studenty rozděleno na podtémata Výživa dětí do 3 let věku a Výživa vrcholových sportovců - sprinterů).
 • Vyberete-li si téma, které obsahuje ve svém názvu např. "ve vybrané lokalitě", "vybrané části populace", "určité komunitě" apod., je opět bezpodmínečně nutné při jeho výběru tuto "neurčitost" konkretizovat - jasně zaměřit (např. je-li nabízeno téma Kvalita pitné vody ve vybrané lokalitě, je třeba téma místně konkretizovat - např. Kvalita pitné vody v Turnově). Také v tomto případě je možná volba stejného výchozího tématu více studenty za předpokladu, že práce budou rozlišeny zaměřením na jiný cíl - lokalitu, část populace apod.

Až budete mít téma práce definitivně rozmyšlené a prokonzultované, můžete přistoupit k závaznému přihlášení k maturitní odborné práci.

Postup při přihlášení k maturitní odborné práci:
 • Současně s přihlášením k maturitní zkoušce (konec listopadu) vám bude třídním učitelem (zástupcem, ředitelkou) vydán formulář pro závazné přihlášení k maturitní práci.
 • Vyplníte shodně obě poloviny přihlášky a obě poloviny podepíšete. Do kolonky "Téma" zapíšete přesné znění základního tématu i s případným podtitulem, resp. specifikací, konkretizací, upřesněním (viz výběr tématu výše). Od tohoto okamžiku již nelze téma měnit a název práce se musí přesně shodovat s tématem uvedeným v přihlášce.
 • Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdáte třídnímu učiteli (zástupci, ředitelce) obratem; nejpozději do termínu dle harmonogramu.
 • Po přijetí a potvrzení vedením školy vám bude jedna polovina přihlášky vrácena zpět.

Shrnutí: Výběru tématu resp. názvu práce věnujte obrovskou pozornost. Častou a zásadní chybou je nesoulad obsahu napsané práce s jejím názvem. Písemná přihláška je závazná a po jejím odevzdání již není možná změna tématu!